Statut

 
  Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy


§ 1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy, zwana dalej „Wojewódzką Stacją”, działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 2. Uprawnienia podmiotu tworzącego w stosunku do Wojewódzkiej Stacji posiada Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

§ 3.1. Siedzibą Wojewódzkiej Stacji jest miasto Bydgoszcz.
2. Obszarem działania Wojewódzkiej Stacji jest województwo kujawsko - pomorskie.
3. Obowiązująca powszechnie nazwa skrócona Wojewódzkiej Stacji to „WSSE
w Bydgoszczy”.

§ 4. Wojewódzka Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa.

§ 5.1. Działalnością Wojewódzkiej Stacji kieruje Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, zwany dalej „Wojewódzkim Inspektorem” - jako organ rządowej administracji zespolonej w województwie.
2. Wojewódzki Inspektor jest jednocześnie dyrektorem Wojewódzkiej Stacji, reprezentuje ją na zewnątrz i wykonuje czynności pracodawcy wobec wszystkich pracowników Wojewódzkiej Stacji.

§ 6.1. Wojewódzka Stacja zapewnia obsługę Wojewódzkiego Inspektora w zakresie realizacji jego zadań oraz realizacji podstawowych celów działalności Inspekcji Sanitarnej, do których należą:
1)  ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości
i uciążliwości środowiskowych,
2)  zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych,
3)  kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych.
2. Cele, o których mowa w ust. 1, realizowane są w szczególności poprzez:
1)  nadzorowanie oraz egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy,
2)  prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub braku podstaw do jej stwierdzenia,
3)  prowadzenie postępowania w sprawach zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych,
4)  prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,
5)  sprawowanie nadzoru w zakresie higieny radiacyjnej,
6)  sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska zakładów nauczania i wychowania oraz placówek wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży,
7)  nadzorowanie warunków higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz  miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji,
8)  nadzorowanie bezpieczeństwa żywności i żywienia, materiałów i wyrobów do kontaktów z żywnością i kosmetyków,
9)  prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych,
10) wykonywanie badań  laboratoryjnych i pomiarów środowiskowych,
11) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
12) działalność przeciwepidemiczną,
13) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu bezpieczeństwa sanitarnego województwa,
14) wydawanie decyzji, wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
15) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia,
16) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów,
17) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia,
18) sporządzanie sprawozdań zgodnie z „Programem badań statystycznych statystyki publicznej”,
19) prowadzenie spraw administracyjnych, organizacyjnych, gospodarczych, finansowych, pracowniczych.

§ 7. Wojewódzka Stacja może prowadzić niewyodrębnioną organizacyjnie działalność wykraczającą poza zakres działalności podstawowej określonej w statucie, polegającą m.in.
na świadczeniu usług.

§ 8.1. Wojewódzka Stacja działa w oparciu o zakład leczniczy prowadzony pod nazwą Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, w którego skład wchodzą dwie jednostki organizacyjne:
1)  Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy,
2)  Dział Laboratoryjny.
2. Strukturę organizacyjną Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej tworzą:
1) komórki organizacyjne działalności leczniczej:
a)   Dział Laboratoryjny,
b)   Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego,
c)   Oddział Nadzoru Środowiska Pracy,
d)   Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,
e)   Oddział Nadzoru Nad Obiektami Komunalnymi,
f)   Oddział Nadzoru Przeciwepidemicznego:
     – Medycyna Podróży Punkt Szczepień,
g)  Oddział Higieny Radiacyjnej,
h)  Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży,
i)   Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,
j)   Dział Organizacji, Ocen i Analiz;
2) samodzielne stanowisko pracy działalności leczniczej:
a)  Stanowisko Pracy – Główny Specjalista ds. Systemu Jakości;
3) komórki organizacyjne działalności pozamedycznej:
a)  Dział Ekonomiczny i Administracyjny,
b)  Sekcja Prawna,
c)  Sekcja Kadr i Spraw Pracowniczych,
d)  Sekcja Informatyki,
e)  Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia,
f)   Pion Ochrony Informacji Niejawnych; 
4) samodzielne stanowiska pracy działalności pozamedycznej:
a)   Stanowisko Pracy – Główny Księgowy,
b)   Stanowisko Pracy – Specjalista ds. BHP i Ochrony Przeciwpożarowej,
c)   Stanowisko Pracy – Specjalista ds. Obrony Cywilnej,
d)   Stanowisko Pracy – Specjalista ds. Kontroli Finansowej - audytor wewnętrzny
e)   Stanowisko Pracy – Inspektor Ochrony Danych.
3. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Wojewódzkiej Stacji.
 
 

Wytworzył: Mariola Wiśniewska (8 czerwca 2010)
Opublikował: Piotr Janeczek (8 czerwca 2010, 11:44:19)

Ostatnia zmiana: Hubert Kujawa (29 lipca 2019, 07:49:42)
Zmieniono: literówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 44384

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij