Statut

Statut
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy

§    1.    Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy, zwana dalej „Wojewódzką Stacją”, działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
§    2.    Uprawnienia podmiotu tworzącego w stosunku do Wojewódzkiej Stacji posiada Wojewoda Kujawsko-Pomorski.
§    3.1.     Siedzibą Wojewódzkiej Stacji jest miasto Bydgoszcz.
2.    Obszarem działania Wojewódzkiej Stacji jest województwo kujawsko - pomorskie.
3.    Obowiązująca powszechnie nazwa skrócona Wojewódzkiej Stacji to „WSSE
w Bydgoszczy”.
§    4.    Wojewódzka Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa.
§    5.1.     Działalnością Wojewódzkiej Stacji kieruje Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, zwany dalej „Wojewódzkim Inspektorem” - jako organ rządowej administracji zespolonej w województwie.
2.    Wojewódzki Inspektor jest jednocześnie dyrektorem Wojewódzkiej Stacji, reprezentuje ją na zewnątrz i wykonuje czynności pracodawcy wobec wszystkich pracowników Wojewódzkiej Stacji.
§     6.1.     Wojewódzka Stacja zapewnia obsługę Wojewódzkiego Inspektora w zakresie realizacji jego zadań oraz realizacji podstawowych celów działalności Inspekcji Sanitarnej, do których należą:
1)    ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości
i uciążliwości środowiskowych,
2)    zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych,
3)    kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych.
2.    Cele, o których mowa w ust. 1, realizowane są w szczególności poprzez:
1)    nadzorowanie oraz egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy,
2)    prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub braku podstaw do jej stwierdzenia,
3)    prowadzenie postępowania w sprawach zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych,
4)    prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,
5)    sprawowanie nadzoru w zakresie higieny radiacyjnej,
6)    sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska zakładów nauczania i wychowania oraz placówek wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży,
7)    nadzorowanie warunków higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz  miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji,
8)    nadzorowanie bezpieczeństwa żywności i żywienia, materiałów i wyrobów do kontaktów z żywnością i kosmetyków,
9)    prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych,
10)    wykonywanie badań  laboratoryjnych i pomiarów środowiskowych,
11)    opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
12)    działalność przeciwepidemiczną,
13)    opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu bezpieczeństwa sanitarnego województwa,
14)    wydawanie decyzji, wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
15)    przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia,
16)    przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów,
17)    inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia,
18)    sporządzanie sprawozdań zgodnie z „Programem badań statystycznych statystyki publicznej”,
19)    prowadzenie spraw administracyjnych, organizacyjnych, gospodarczych, finansowych, pracowniczych.
§    7. Wojewódzka Stacja może prowadzić niewyodrębnioną organizacyjnie działalność wykraczającą poza zakres działalności podstawowej określonej w statucie, polegającą m.in.
na świadczeniu usług.
§    8.1.     Wojewódzka Stacja działa w oparciu o zakład leczniczy prowadzony pod nazwą Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, w którego skład wchodzą dwie jednostki organizacyjne:
1)    Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy,
2)    Dział Laboratoryjny.
2.    Strukturę organizacyjną Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej tworzą:
1)    komórki organizacyjne działalności leczniczej:
a)    Dział Laboratoryjny,
b)    Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego,
c)    Oddział Nadzoru Środowiska Pracy,
d)    Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,
e)    Oddział Nadzoru Nad Obiektami Komunalnymi,
f)    Oddział Nadzoru Przeciwepidemicznego:
    – Medycyna Podróży Punkt Szczepień,
g)    Oddział Higieny Radiacyjnej,
h)    Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży,
i)    Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,
j)    Dział Organizacji, Ocen i Analiz;
2)    samodzielne stanowisko pracy działalności leczniczej:
a)    Stanowisko Pracy – Główny Specjalista ds. Systemu Jakości;
3)    komórki organizacyjne działalności pozamedycznej:
a)    Dział Ekonomiczny i Administracyjny,   
b)    Sekcja Prawna,
c)    Sekcja Kadr i Spraw Pracowniczych,
d)    Sekcja Informatyki,
e)    Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia,
f)    Pion Ochrony Informacji Niejawnych;   
4)    samodzielne stanowiska pracy działalności pozamedycznej:
a)    Stanowisko Pracy – Główny Księgowy,
b)    Stanowisko Pracy – Specjalista ds. BHP i Ochrony Przeciwpożarowej,
c)    Stanowisko Pracy – Specjalista ds. Obrony Cywilnej,
d)    Stanowisko Pracy – Specjalista ds. Kontroli Finansowej - audytor wewnętrzny
e)    Stanowisko Pracy – Inspektor Ochrony Danych.
3.    Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Wojewódzkiej Stacji. 
 

Wytworzył: Mariola Wiśniewska (8 czerwca 2010)
Opublikował: Piotr Janeczek (8 czerwca 2010, 11:44:19)

Ostatnia zmiana: Hubert Kujawa (27 września 2018, 14:18:24)
Zmieniono: zmiana statutu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 43992

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij